Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Apliko
Upshift - Edicioni i Qarkut Shkodër

Apliko Tani

UPSHIFT: Social Impact Workshop ndihmon të rinjtë dhe adoleshentët e marxhinalizuar që të bëhen krijues dhe ndërmarrës social, duke i trajnuar se si të kuptojnë më thellë problemet e komunitetit, të japin zgjidhje nëpërmjet zhvillimit të një produkti ose shërbimi, dhe si t’a udhëheqin në vijim këtë sfidë shoqërore.

KRITERET PËR APLIKIM:

  • Grupi juaj duhet t’ë ketë tre (3), katër (4) ose pesë (5) pjesëtar/e duke përfshirë edhe veten;
  • Çdo pjesëtar/e i/e grupit tuaj duhet të jetë i/e moshës 15 deri 24 vjeç;
  • Secili pjesëtar duhet të jetë i pajisur me kartë identiteti ose pasaportë, dhe të jetë banor I Malësisë së madhe, Shkodrës ose Pukës. Çdo pjesëtar/e duhet të jetë prezent/e përgjatë Workshop-it i cili do të zhvillohet në datat 25 -26-27 Mars
  • Gjatë këtij UPSHIFT-i do të përzgjidhen 10 grupe finaliste nga ku do të përzgjidhen 5 grupe fituese. Të gjitha grupet duhet të jenë prezent gjatë workshop-it i cili do të zhvillohen në datat 25 -26-27 Mars.

Afati i fundit për aplikim:  16 Mars 2022.

Këshillë:

  • Përzgjidhni pjesëtarët e grupit me interese dhe aftësi të ndryshme – grupi juaj është më i mirë kur ka diversitet dhe mendime të ndryshme!

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.