Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Apliko
Upshift - Edicioni i Tiranës

Apliko Tani

UPSHIFT: Social Impact Workshop ndihmon të rinjtë dhe adoleshentët e marxhinalizuar që të bëhen krijues dhe ndërmarrës social, duke i trajnuar se si të kuptojnë më thellë problemet e komunitetit, të japin zgjidhje nëpërmjet zhvillimit të një produkti ose shërbimi, dhe si t’a udhëheqin në vijim këtë sfidë shoqërore.

KRITERET PËR APLIKIM:

  1. Grupi juaj duhet t’ë ketë tre (3), katër (4) ose (5) pesë pjesëtar/e duke përfshirë edhe veten;
  2. Çdo pjesëtar/e i/e grupit tuaj duhet të jetë i/e moshës 15 deri 24 vjeç;
  3. Secili pjesëtar duhet të jetë i pajisur me kartë identiteti ose pasaportë, dhe të jetë banor i qarkut te Tiranes. Çdo pjesëtar/e duhet të jetë prezent/e përgjatë Workshop-it i cili do të zhvillohet në datat 15-16-17 Dhjetor 2022.
  4. Gjatë këtij UPSHIFT-i do të përzgjidhen 10 grupe finaliste nga ku do të përzgjidhen 4 grupe fituese. Të gjitha grupet duhet të jenë prezent gjatë workshop-it i cili do të zhvillohen në datat 15-16-17 Dhjetor.

Afati i fundit për aplikim:  4 Dhjetor 2022.

Këshillë:

  • Përzgjidhni pjesëtarët e grupit me interese dhe aftësi të ndryshme – grupi juaj është më i mirë kur ka diversitet dhe mendime të ndryshme!

PJESTARËT E GRUPIT

Ju lutem plotësoni të dhënat për secilin pjesëtar/e të grupit tuaj.
PJESËTARI 1 Të dhënat
PJESËTARI 2 Të dhënat
PJESËTARI 3 Të dhënat

PËRSHKRIMI I PROBLEMIT

Çfarë problemi keni vënë re në komunitetin tuaj? Ju lutem identifikoni një problem specifik.

KËSHILLA:

○ Ndani 20 minuta me skuadrën tuaj dhe gjeni sa më shumë probleme, sfida, pengesa. Mendoni në mënyrë specifike dhe përqëndrohuni të gjeni pengesat, shqetësimet apo problemet që kanë ndikim në jetën tuaj të përditshme!

○ Problemi i përzgjedhur nga ana juaj mund të përshkruhet nga 3 deri në 5 fjali.

ZGJIDHJA QË JU PROPOZONI

Ju lutem përshkruani zgjidhjen tuaj. Kush është mënyra që ju keni menduar të zgjidhni këtë problem (psh: nëse është një ide sociale ath me anë të një platforme, krijim të klubeve etj , ky është një shembull i thjeshtë)

KËSHILLA:

○ Ndani 20 minuta me skuadrën tuaj për të gjetur zgjidhjen më të mirë për problemin tuaj..

○ Zgjidhja nga ana juaj mund të përshkruhet nga 3 deri në 5 fjali.

KUSH JANË ARSYET QË E KANË SHKAKTUAR KËTË PROBLEM?

Si grup, mendoni për tre (3) arsye që kanë sjellë sfidën që keni identifikuar

KËSHILLA:

○ Për të gjetur shkakun që e ka krijuar këtë problem, mendoni për një hap paraprak, kthehuni dhe pyesni, “Pse ka ardhur ky problem?” dhe “Cilat kanë qenë pasojat që ka sjellë ky problem në shoqërinë/komunitetin tuaj(veprime, sjellje apo kushte të gjendjes momentale)?"

○ Shkaqet zakonisht përshkruhen me një fjalë ose fjali.

PERSONAT E NDIKUAR NGA KY PROBLEM

Ne jemi duke kërkuar persona të tjerë që përveç jush janë përballur me këtë problem! Kush janë personat që përballen me këtë problem?

KËSHILLË

Kërkohet nga ju që të identifikoni grupe të personave të tjerë që janë përballlur me këtë problem, në rast se jeni vetëm ju, ne ju inkurajojmë që të aplikoni me një problem tjetër duke qenë se qëllimi i këtij trajnimi është që të zgjidh probleme sociale të komunitetit. Grup personash jane psh. femër/mashkull; fëmije/adoleshentë/të rritur, etj.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.