Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Çfarë është UPSHIFT?

Rreth Programit

UPSHIFT është  një program i cili ka si qëllim rritjen e mundësive për të rinjtë duke siguruar rritjen e mirëqënies nëpërmjet punësimit dhe sipërmarrjes. Ky program përmirëson gatishmërinë profesionale dhe kapacitetet e sipërmarrjes, për sa i përket aftësive të transferueshme dhe eksperiencave profesionale tek të rinjtë. Kjo gjë i bën të rinjtë më elastik , të pasur me njohuri dhe lehtësisht të përshtatshëm në tregun dinamik të punës.

Social Impact Workshop ndihmon të rinjtë dhe adoleshentët e marxhinalizuar që të bëhen krijues dhe sipërmarrës social nëpërmjet trajnimeve duke arritur të kuptojnë më thellë problemet e komunitetit, të dizenjojnë zgjidhje nëpërmjet zhvillimit të një produkti ose shërbimi, dhe më pas ta udhëheqin drejt realizimit këtë sfidë shoqërore.

Upshift
Social Impact Workshop

Principet dhe Impakti

Impakti i UPSHIFT në vendet e aplikuara dhe principet e tij:

  • Siguron gatishmërinë profesionale për të rritur mirëqënien sociale
  • Ndërton qëndrueshmëri dhe përfshirjen civile
  • Krijon ekosistem biznesi
Upshift
Social Impact Workshop

UPSHIFT Vs Sipërmarrja tradicionale

Në botën e biznesit, qëllimi fokusohet mbi krijimin e të ardhurave financiare kurse në mjedisin social, theksi vendoset në plotësimin e nevojave sociale. UPSHIFT duhet të plotësojë  minimalisht tre (3) aspekte të përshkallëzuara të sipërmarrjes sociale:

  • Produkt ose shërbim inovativ i dizenjuar për komunitetin e kanalizuar
  • Punësim të njerëzve të marxhinalizuar
  • Shpërndarje e një pjesë të të ardhurave drejt komunitetit
Fazat
Social Impact Workshop

Fazat e UPSHIFT

Faza 1
Faza #1
1. Mbledhja e aplikimeve dhe përzgjedhja e pjesëmarrësve në bazë të:

● plotësimit të kritereve bazë për aplikim
● cilësisë së aplikimit
● impaktit të idesë
Faza 1
Faza 2
Faza #2
Zhvillimi i një workshop-i tre (3) ditor nga ku do të gjenerohen idetë dhe do të përzgjidhen ato fituese
Faza 2
Faza 3
Faza #3
Mentorimi dhe monitorimi i ideve fituese përgjatë një periudhe tre (3) mujore për të parë nëse po arrin apo sesi po arrin të implementohet ideja
Faza 3